Phone : 0902046859

Bảng mã lỗi máy công trình volvo

Bảng mã lỗi máy công trình volvo

Đây là bảng mã lỗi máy công trình VOLVO . Nếu có bât kỳ thắc mắc nào xin để lại comment bên dưới hoặc liên hệ 0973722587 , Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp kim phun volvo , cảm biến volvo , hộp đen volvo , bơm cao áp Volvo . Dịch vụ sửa chữa và phục hồi động cơ Volvo uy tín chất lượng:

Cột 1 = OBDII code
Cột 2 = Volvo DTC code
Cột 3 = Trouble code designation
Cột 4 = Fault type

PART 1 of 2

P0016 -- ECM-670C -- Camshaft position, inlet -- High
P0016 -- ECM-670D -- Camshaft position, inlet -- Low
P0017 -- ECM-671C -- Camshaft position, exhaust -- High
P0017 -- ECM-671D -- Camshaft position, exhaust -- Low
P0026 -- ECM-6110 -- Camshaft control, inlet -- Slow
P0026 -- ECM-611B -- Camshaft control, inlet -- Faulty
P0027 -- ECM-6140 -- Camshaft control exhaust -- Slow
P0027 -- ECM-614B -- Camshaft control exhaust -- Faulty
P0030 -- ECM-244B -- Front heated oxygen sensor, bank 1 heating -- Signal missing
P0031 -- ECM-244D -- Front heated oxygen sensor, bank 1 heating -- Signal too low
P0032 -- ECM-244C -- Front heated oxygen sensor, bank 1 heating -- Signal too high
P0036 -- ECM-223B -- Rear heated oxygen sensor, bank 1 -- Signal missing
P0037 -- ECM-223D -- Rear heated oxygen sensor, bank 1 -- Signal too low
P0038 -- ECM-223C -- Rear heated oxygen sensor, bank 1 -- Signal too high
P0040 -- ECM-24A0 -- Front heated oxygen sensors mixed up -- Faulty signal
P0041 -- ECM-2240 -- Rear heated oxygen sensors, mixed up -- Faulty signal
P0050 -- ECM-254B -- Front heated oxygen sensor, bank 2 heating -- Signal missing
P0051 -- ECM-254D -- Front heated oxygen sensor, bank 2 heating -- Signal too low
P0052 -- ECM-254C -- Front heated oxygen sensor, bank 2 heating -- Signal too high
P0053 -- ECM-2400 -- Front heated oxygen sensor, bank 1 heating -- Faulty signal
P0053 -- ECM-240B -- Front heated oxygen sensor, bank 1 heating -- Signal missing
P0053 -- ECM-240C -- Front heated oxygen sensor, bank 1 heating -- Signal too high
P0053 -- ECM-240D -- Front heated oxygen sensor, bank 1 heating -- Signal too low
P0056 -- ECM-233B -- Rear heated oxygen sensor, bank 2 -- Signal missing
P0057 -- ECM-233D -- Rear heated oxygen sensor, bank 2 -- Signal too low
P0058 -- ECM-233C -- Rear heated oxygen sensor, bank 2 -- Signal too high
P0059 -- ECM-2500 -- Front heated oxygen sensor, bank 2 heating -- Faulty signal
P0059 -- ECM-250B -- Front heated oxygen sensor, bank 2 heating -- Signal missing
P0059 -- ECM-250C -- Front heated oxygen sensor, bank 2 heating -- Signal too high
P0059 -- ECM-250D -- Front heated oxygen sensor, bank 2 heating -- Signal too low
P0071 -- ECM-1410 -- Ambient temperature sensor -- Faulty signal
P0071 -- ECM-141B -- Ambient temperature sensor -- Signal missing
P0072 -- ECM-140D -- Ambient temperature sensor -- Signal too low
P0073 -- ECM-140C -- Ambient temperature sensor -- Signal too high
P0075 -- ECM-612B -- Intake camshaft reset valve -- Signal missing
P0076 -- ECM-612D -- Intake camshaft reset valve -- Signal too low
P0077 -- ECM-612C -- Intake camshaft reset valve -- Signal too high
P0078 -- ECM-616B -- Exhaust camshaft reset valve -- Signal missing
P0079 -- ECM-616D -- Exhaust camshaft reset valve -- Signal too low
P0079 -- ECM-616D -- Exhaust camshaft reset valve -- Signal too low
P0080 -- ECM-616C -- Exhaust camshaft reset valve -- Signal too high
P0087 -- ECM-290D -- Fuel pressure -- Signal too low
P0088 -- ECM-290C -- Fuel pressure -- Signal too high
P0089 -- ECM-2900 -- Fuel pressure -- Faulty signal
P0090 -- ECM-290B -- Fuel pressure -- Signal missing
P0100 -- ECM-120C -- Air mass -- Signal too high
P0100 -- ECM-120D -- Air mass -- Signal too low
P0101 -- ECM-1210 -- Mass air flow sensor -- Flow too high
P0101 -- ECM-121B -- Mass air flow sensor -- Flow too low
P0102 -- ECM-121D -- Mass air flow sensor -- Signal too low
P0103 -- ECM-121C -- Mass air flow sensor Signal too high
P0110 -- ECM-132D -- Intake air temperature (IAT) sensor inlet -- Signal too low
P0111 -- ECM-1320 -- Intake air temperature (IAT) sensor inlet -- Faulty signal
P0111 -- ECM-132C -- Intake air temperature (IAT) sensor inlet -- Signal too high
P0112 -- ECM-131C -- Intake air temperature (IAT) sensor inlet -- Signal too high
P0113 -- ECM-131D -- Intake air temperature (IAT) sensor inlet -- Signal too low
P0117 -- ECM-273C -- Engine coolant temperature (ECT) sensor -- Signal too high
P0118 -- ECM-273D -- Engine coolant temperature (ECT) sensor -- Signal too low
P0121 -- ECM-9210 -- Electronic throttle unit, potentiometer 1 -- Faulty signal
P0122 -- ECM-921D -- Electronic throttle unit, potentiometer 1 -- Signal too low
P0123 -- ECM-921C -- Electronic throttle unit, potentiometer 1 -- Signal too high
P0125 -- ECM-270B -- Engine coolant temperature (ECT) sensor -- Signal missing
P0128 -- ECM-2B00 -- Thermostat -- Faulty signal
P0131 -- ECM-248D -- Front heated oxygen sensor, bank 1 -- Signal too low
P0132 -- ECM-248C -- Front heated oxygen sensor, bank 1 -- Signal too high
P0133 -- ECM-242D -- Front heated oxygen sensor, bank 1 -- Signal missing
P0136 -- ECM-222B -- Rear heated oxygen sensor, bank 1 -- Signal missing
P0137 -- ECM-222D -- Rear heated oxygen sensor, bank 1 -- Signal too low
P0138 -- ECM-222C -- Rear heated oxygen sensor, bank 1 -- Signal too high
P0140 -- ECM-221B -- Rear heated oxygen sensor aging, bank 1 -- Signal missing
P0140 -- ECM-221C -- Rear heated oxygen sensor aging, bank 1 -- Signal too high
P0140 -- ECM-221D -- Rear heated oxygen sensor aging, bank 1 -- Signal too low
P0141 -- ECM-2200 -- Rear heated oxygen sensor bank 1, heating -- Faulty signal
P0151 -- ECM-258D -- Front heated oxygen sensor, bank 2 -- Signal too low
P0152 -- ECM-258C -- Front heated oxygen sensor, bank 2 -- Signal too high
P0153 -- ECM-252D -- Front heated oxygen sensor, bank 2 -- Signal missing
P0156 -- ECM-232B -- Rear heated oxygen sensor, bank 2 -- Signal missing
P0157 -- ECM-232D -- Rear heated oxygen sensor, bank 2 -- Signal too low
P0158 -- ECM-232C -- Rear heated oxygen sensor, bank 2 -- Signal too high
P0160 -- ECM-231B -- Rear heated oxygen sensor aging, bank 2 -- Signal missing
P0160 -- ECM-231C -- Rear heated oxygen sensor aging, bank 2 -- Signal too high
P0160 -- ECM-231D -- Rear heated oxygen sensor aging, bank 2 -- Signal too low
P0161 -- ECM-2300 -- Rear heated oxygen sensor bank 2, heating -- Faulty signal
P0182 -- ECM-2A0D -- Fuel temperature sensor -- Signal too low
P0183 -- ECM-2A0C -- Fuel temperature sensor -- Signal too high
P0190 -- ECM-280B -- Fuel pressure sensor -- Signal too high
P0191 -- ECM-2800 -- Fuel pressure sensor -- Signal too low
P0192 -- ECM-280D -- Fuel pressure sensor -- Signal too low
P0193 -- ECM-280C -- Fuel pressure sensor -- Signal too high
P0197 -- ECM-540D -- Oil quality, level and temperature sensor -- Signal too low
P0198 -- ECM-540C -- Oil quality, level and temperature sensor -- Signal too high
P0199 -- ECM-540B -- Oil quality, level and temperature sensor -- Faulty signal
P0201 -- ECM-2C0B -- Injector cyl 1 -- Signal missing
P0202 -- ECM-2C1B -- Injector cyl 2 -- Signal missing
P0203 -- ECM-2C2B -- Injector cyl 3 -- Signal missing
P0204 -- ECM-2C3B -- Injector cyl 4 -- Signal missing
P0205 -- ECM-2C4B -- Injector cyl 5 -- Signal missing
P0206 -- ECM-2C5B -- Injector cyl 6 -- Signal missing
P0221 -- ECM-9220 -- Electronic throttle unit, potentiometer 2 -- Faulty signal
P0222 -- ECM-922D -- Electronic throttle unit, potentiometer 2 -- Signal too low
P0223 -- ECM-922C -- Electronic throttle unit, potentiometer 2 -- Signal too high
P0234 -- ECM-601C -- Turbo control defective boost pressure -- Signal too high
P0237 -- ECM-125D -- Charge pressure sensor -- Signal too low
P0238 -- ECM-125C -- Charge pressure sensor -- Signal too low
P0240 -- ECM-1260 -- Charge pressure sensor -- Faulty signal
P0240 -- ECM-126B -- Charge pressure sensor -- Signal missing
P0240 -- ECM-126C -- Charge pressure sensor -- Signal too high
P0240 -- ECM-126D -- Charge pressure sensor -- Signal too low
P0243 -- ECM-600B -- Turbocharger (TC) control valve -- Signal missing
P0245 -- ECM-600D -- Turbocharger (TC) control valve -- Signal too low
P0246 -- ECM-600C -- Turbocharger (TC) control valve -- Signal too high
P0261 -- ECM-2C0D -- Injector cyl 1 -- Signal too low
P0262 -- ECM-2C0C -- Injector cyl 1 -- Signal too high
P0264 -- ECM-2C1D -- Injector cyl 2 -- Signal too low
P0265 -- ECM-2C1C -- Injector cyl 2 -- Signal too high
P0267 -- ECM-2C2D -- Injector cyl 3 -- Signal too low
P0268 -- ECM-2C2C -- Injector cyl 3 -- Signal too high
P0270 -- ECM-2C3D -- Injector cyl 4 -- Signal too low
P0271 -- ECM-2C3C -- Injector cyl 4 -- Signal too high
P0273 -- ECM-2C4D -- Injector cyl 5 -- Signal too low
P0274 -- ECM-2C4C -- Injector cyl 5 -- Signal too high
P0276 -- ECM-2C5D -- Injector cyl 6 -- Signal too low
P0277 -- ECM-2C5C -- Injector cyl 6 -- Signal too high
P0299 -- ECM-602D -- Turbo control defective flow -- Signal too low
P0300 -- ECM-3100 -- Misfire, at least one cylinder -- Start-up
P0300 -- ECM-310C -- Misfire, at least one cylinder -- Catalytic converter damage
P0300 -- ECM-310D -- Misfire, at least one cylinder -- Emissions impact
P0300 -- ECM-310D -- Misfire, at least one cylinder -- Emissions impact
P0301 -- ECM-3210 -- Misfire cylinder 1, start-up -- Start-up
P0301 -- ECM-321C -- Misfire cylinder 1, catalytic converter damage -- Catalytic converter damage
P0301 -- ECM-321D -- Misfire cylinder 1, emissions impact -- Emissions impact
P0302 -- ECM-3220 -- Misfire cylinder 2, start-up -- Start-up
P0302 -- ECM-322C -- Misfire cylinder 2, catalytic converter damage -- Catalytic converter damage
P0302 -- ECM-322D -- Misfire cylinder 2, emissions impact -- Emissions impact
P0303 -- ECM-3230 -- Misfire cylinder 3, start-up -- Start-up
P0303 -- ECM-323C -- Misfire cylinder 3, catalytic converter damage -- Catalytic converter damage
P0303 -- ECM-323D -- Misfire cylinder 3, emissions impact -- Emissions impact
P0304 -- ECM-3240 -- Misfire cylinder 4, start-up -- Start-up
P0304 -- ECM-324C -- Misfire cylinder 4, catalytic converter damage -- Catalytic converter damage
P0304 -- ECM-324D -- Misfire cylinder 4, emissions impact -- Emissions impact
P0305 -- ECM-3250 -- Misfire cylinder 5, start-up -- Start-up
P0305 -- ECM-325C -- Misfire cylinder 5, catalytic converter damage -- Catalytic converter damage
P0305 -- ECM-325D -- Misfire cylinder 5, emissions impact -- Emissions impact
P0306 -- ECM-3260 -- Misfire cylinder 6, start-up -- Start-up
P0306 -- ECM-326C -- Misfire cylinder 6, catalytic converter damage -- Catalytic converter damage
P0306 -- ECM-326D -- Misfire cylinder 6, emissions impact -- Emissions impact
P0324 -- ECM-3000 -- Engine control module (ECM), Internal fault -- Faulty signal
P0324 -- ECM-3010 -- Engine control module (ECM), Internal fault -- Faulty signal
P0324 -- ECM-3020 -- Engine control module (ECM), Internal fault -- Faulty signal
P0327 -- ECM-303D -- Knock sensor front -- Signal too low
P0328 -- ECM-303C -- Knock sensor front -- Signal too high
P0332 -- ECM-304D -- Knock sensor rear -- Signal too low
P0333 -- ECM-304C -- Knock sensor rear -- Signal too high
P0335 -- ECM-500B -- Engine speed (RPM) sensor signal -- Signal missing
P0336 -- ECM-5000 -- Engine speed (RPM) sensor signal -- Faulty signal
P0337 -- ECM-500D -- Engine speed (RPM) sensor signal -- Signal too low
P0338 -- ECM-500C -- Engine speed (RPM) sensor signal -- Signal too high
P0340 -- ECM-340B -- Camshaft position (CMP) sensor, intake -- Signal missing
P0342 -- ECM-340D -- Camshaft position (CMP) sensor, intake -- Signal too low
P0343 -- ECM-340C -- Camshaft position (CMP) sensor, intake -- Signal too high
P0344 -- ECM-3400 -- Camshaft position (CMP) sensor, intake -- Faulty signal
P0345 -- ECM-341B -- Camshaft position (CMP) sensor, exhaust -- Signal missing
P0347 -- ECM-341D -- Camshaft position (CMP) sensor, exhaust -- Signal too low
P0348 -- ECM-341C -- Camshaft position (CMP) sensor, exhaust -- Signal too high
P0349 -- ECM-3410 -- Camshaft position (CMP) sensor, exhaust -- Faulty signal
P0351 -- ECM-360B -- Ignition coil cyl 1 -- Signal missing
P0352 -- ECM-361B -- Ignition coil cyl 2 -- Signal missing
P0353 -- ECM-362B -- Ignition coil cyl 3 -- Signal missing
P0354 -- ECM-363B -- Ignition coil cyl 4 -- Signal missing
P0355 -- ECM-364B -- Ignition coil cyl 5 -- Signal missing
P0356 -- ECM-365B -- Ignition coil cyl 6 -- Signal missing
P0420 -- ECM-400C -- Catalytic converter efficiency, bank 1 -- Signal too high
P0430 -- ECM-401C -- Catalytic converter efficiency, bank 2 -- Signal too high
P0442 -- ECM-439C -- Tank system, leakage -- Major leak
P0443 -- ECM-421B -- Evaporative emission system (EVAP) valve -- Signal missing
P0444 -- ECM-421C -- Evaporative emission system (EVAP) valve -- Signal too high
P0445 -- ECM-421D -- Evaporative emission system (EVAP) valve -- Signal too low
P0456 -- ECM-434C -- Tank system, leakage -- Minor leak
P0457 -- ECM-430C -- Tank system, leakage -- Fuel tank cap missing
P0457 -- ECM-4380 -- Tank cap -- Missing
P0460 -- ECM-440C -- Fuel level sensor -- Signal too high
P0461 -- ECM-4400 -- Fuel level sensor -- Faulty signal
P0464 -- ECM-440B -- Fuel level sensor -- Signal missing
P0480 -- ECM-650B -- Engine cooling fan (FC) -- Signal missing
P0483 -- ECM-6200 -- Engine cooling fan (FC) control module -- Faulty signal
P0484 -- ECM-620C -- Engine cooling fan (FC) control module -- Signal too high
P0485 -- ECM-620D -- Engine cooling fan (FC) control module -- Signal too low
P0496 -- ECM-420C -- EVAP-system -- Signal too high
P0497 -- ECM-420D --EVAP-system -- Signal too high
P0500 -- ECM-530C -- Speed signal -- Signal too high
P0501 -- ECM-5300 -- Speed signal -- Faulty signal
P0502 -- ECM-530D -- Speed signal -- Signal too low
P0503 -- ECM-A12B -- Speed signal -- Signal missing
P0503 -- ECM-A12C -- Speed signal -- Signal too high
P0503 -- ECM-530B -- Speed signal -- Signal missing
P0506 -- ECM-951D -- Engine control module (ECM), idle control -- Signal too low
P0507 -- ECM-951C -- Engine control module (ECM), idle control -- Signal too high
P0530 -- ECM-520B -- A/C pressure sensor -- Signal missing
P0531 -- ECM-5200 -- A/C pressure sensor -- Faulty signal
P0532 -- ECM-520D -- A/C pressure sensor -- Signal too low
P0533 -- ECM-520C -- A/C pressure sensor -- Signal too high
P0560 -- ECM-8200 -- Battery voltage -- Faulty signal
P0561 -- ECM-800B -- System relay -- Signal too low
P0562 -- ECM-820D -- Battery voltage -- Signal too low
P0563 -- ECM-820C -- Battery voltage -- Signal too high
P0564 -- ECM-930B -- Control module, communication fault -- Signal missing
P0571 -- ECM-900B -- Brake pedal sensor -- Signal missing
P0573 -- ECM-900C -- Brake pedal sensor -- Signal too low
P0579 -- ECM-9300 -- Control module, communication fault -- Faulty signal
P0580 -- ECM-930D -- Control module, communication fault -- Signal too low
P0581 -- ECM-930C -- Control module, communication fault -- Signal too high

Part 2 of 2

P0602 -- ECM-5110 --Malfunction indicator light CEM -- Faulty signal
P0604 -- ECM-9970 -- Memory error RAM -- Faulty signal
P0605 -- ECM-9980 -- Memory error ROM -- Faulty signal
P0606 -- ECM-9990 -- Engine control module (ECM) -- Faulty signal
P0607 -- ECM-9800 -- Engine control module (ECM), torque signal -- Internal fault
P0607 -- ECM-9810 -- Engine control module (ECM), engine rpm -- Internal fault
P0607 -- ECM-9820 -- Engine control module (ECM), load signal -- Internal fault
P0607 -- ECM-983B -- Engine control module (ECM) -- Internal fault
P0607 -- ECM-983C -- Engine control module (ECM) -- Internal fault
P0607 -- ECM-983D -- Engine control module (ECM) -- Internal fault
P0607 -- ECM-9840 -- Engine control module (ECM) -- Internal fault
P0607 -- ECM-984B -- Engine control module (ECM) -- Internal fault
P0607 -- ECM-9860 -- Engine control module (ECM) -- Internal fault
P0607 -- ECM-720B -- Engine control module (ECM) internal fault -- Signal missing
P0607 -- ECM-9850 -- Engine control module (ECM) -- Internal fault
P0627 -- ECM-291B -- Fuel pump control module -- Signal missing
P0628 -- ECM-291D -- Fuel pump control module -- Signal too low
P0629 -- ECM-291C -- Fuel pump control module -- Signal too high
P0634 -- ECM-7010 -- Engine control module high temperature -- Faulty signal
P0634 -- ECM-7020 -- Engine control module high temperature -- Faulty signal
P0638 -- ECM-9270 -- Throttle unit -- Faulty signal
P0642 -- ECM-810D -- Power supply (5 volt) -- Signal too low
P0643 -- ECM-810C -- Power supply (5 volt) -- Signal too high
P0645 -- ECM-630B -- Air conditioning (A/C) relay -- Signal missing
P0646 -- ECM-630D -- Air conditioning (A/C) relay -- Signal too low
P0647 -- ECM-630C -- Air conditioning (A/C) relay -- Signal too high
P0650 -- ECM-660B -- Malfunction indicator lamp (MIL) -- Signal missing
P0650 -- ECM-660C -- Malfunction indicator lamp (MIL) -- Signal too high
P0650 -- ECM-660D -- Malfunction indicator lamp (MIL) -- Signal too low
P0668 -- ECM-700D -- Engine control module (ECM), Internal fault -- Signal too low
P0669 -- ECM-700C -- Engine control module (ECM), Internal fault -- Signal too high
P0700 -- ECM-5100 -- Malfunction indicator light TCM -- Faulty signal
P0700 -- ECM-5130 -- Malfunction indicator light TCM -- Faulty signal
P0700 -- ECM-513B -- Malfunction indicator light TCM -- Signal missing
P0727 -- ECM-330B -- Engine speed (RPM) sensor -- Faulty signal
P0805 -- ECM-910B -- Clutch pedal sensor -- Signal missing
P0806 -- ECM-9100 -- Clutch pedal sensor -- Faulty signal
P0807 -- ECM-910D -- Clutch pedal sensor -- Signal too low
P0808 -- ECM-910C -- Clutch pedal sensor -- Signal too high
P0863 -- ECM-512B -- Malfunction indicator light communication -- Signal missing
P1124 -- ECM-92B0 -- Throttle unit -- Faulty signal
P1124 -- ECM-92D0 -- Throttle unit -- Faulty signal
P1136 -- ECM-680B -- Cooling fan for control modules -- Signal missing
P1136 -- ECM-680C -- Cooling fan for control modules -- Signal too high
P1136 -- ECM-680D -- Cooling fan for control modules -- Signal too low
P1167 -- ECM-92CC -- Throttle unit -- Signal too high
P1167 -- ECM-92CD -- Throttle unit -- Signal too low
P1480 -- ECM-620B -- Engine cooling fan (FC) control module -- Signal too low
P1481 -- ECM-650D -- Engine cooling fan (FC) -- Signal too low
P1482 -- ECM-650C -- Engine cooling fan (FC) -- Signal too high
P1526 -- ECM-960C -- Engine control module (ECM), torque signal -- Internal fault
P1646 -- ECM-2450 -- Front heated oxygen sensor, bank 1 -- Faulty signal
P1646 -- ECM-245B -- Front heated oxygen sensor, bank 1 -- Signal missing
P1646 -- ECM-245C -- Front heated oxygen sensor, bank 1 -- Signal too high
P1646 -- ECM-245D -- Front heated oxygen sensor, bank 1 -- Signal too low
P1647 -- ECM-2550 -- Front heated oxygen sensor, bank 2 -- Faulty signal
P1647 -- ECM-255B -- Front heated oxygen sensor, bank 2 -- Signal missing
P1647 -- ECM-255C -- Front heated oxygen sensor, bank 2 -- Signal too high
P1647 -- ECM-255D -- Front heated oxygen sensor, bank 2 -- Signal too low
P2065 -- ECM-440D -- Fuel level sensor -- Signal too low
P2096 -- ECM-24BC -- Front heated oxygen sensor, bank 1 -- Signal too high
P2097 -- ECM-24BD -- Front heated oxygen sensor, bank 1 -- Signal too low
P2098 -- ECM-25BC -- Front heated oxygen sensor, bank 2 -- Signal too high
P2099 -- ECM-25BD -- Front heated oxygen sensor, bank 2 -- Signal too low
P2101 -- ECM-9240 -- Engine control module (ECM) -- Faulty signal
P2108 -- ECM-929C -- Engine control module (ECM) -- Signal too high
P2108 -- ECM-929D -- Engine control module (ECM) -- Signal too low
P2108 -- ECM-9290 -- Engine control module (ECM) -- Faulty signal
P2109 -- ECM-92E0 -- Engine control module (ECM) -- Internal fault
P2111 -- ECM-925C -- Throttle unit -- Signal too high
P2111 -- ECM-925D -- Throttle unit -- Signal too low
P2112 -- ECM-926C -- Throttle unit -- Signal too high
P2112 -- ECM-926D -- Throttle unit -- Signal too low
P2119 -- ECM-9280 -- Throttle unit -- Faulty signal
P2121 -- ECM-9700 -- Accelerator pedal position sensor, digital signal -- Faulty signal
P2121 -- ECM-970B -- Accelerator pedal position sensor, digital signal -- Signal missing
P2122 -- ECM-941D -- Accelerator pedal position sensor, digital signal -- Signal too low
P2123 -- ECM-941C -- Accelerator pedal position sensor, digital signal -- Signal too high
P2126 -- ECM-9400 -- Accelerator pedal position sensor, analog signal -- Faulty signal
P2127 -- ECM-940D -- Accelerator pedal position sensor, analog signal -- Signal too low
P2128 -- ECM-940C -- Accelerator pedal position sensor, analog signal -- Signal too high
P2131 -- ECM-9000 -- Brake pedal sensor -- Faulty signal
P2135 -- ECM-9200 -- Throttle position sensor -- Faulty signal
P2177 -- ECM-21EC -- Adaptive heated oxygen sensor control, bank 1 -- Signal too high
P2177 -- ECM-212C -- Adaptive heated oxygen sensor control, bank 1 -- Signal too high
P2178 -- ECM-21ED -- Adaptive heated oxygen sensor control, bank 1 -- Signal too low
P2178 -- ECM-212D -- Adaptive heated oxygen sensor control, bank 1 -- Signal too low
P2179 -- ECM-213C -- Adaptive heated oxygen sensor control, bank 2 -- Signal too high
P2179 -- ECM-21FC -- Adaptive heated oxygen sensor control, bank 2 -- Signal too high
P2180 -- ECM-213D -- Adaptive heated oxygen sensor control, bank 2 -- Signal too low
P2180 -- ECM-21FD -- Adaptive heated oxygen sensor control, bank 2 -- Signal too low
P2187 -- ECM-21EB -- Adaptive heated oxygen sensor control, bank 1 -- Signal missing
P2187 -- ECM-216C -- Adaptive heated oxygen sensor control, bank 1 -- Signal too high
P2188 -- ECM-21E0 -- Adaptive heated oxygen sensor control, bank 1 -- Faulty signal
P2188 -- ECM-216D -- Adaptive heated oxygen sensor control, bank 1 -- Signal too low
P2189 -- ECM-217C -- Adaptive heated oxygen sensor control, bank 2 -- Signal too high
P2189 -- ECM-21FB -- Adaptive heated oxygen sensor control, bank 2 -- Signal missing
P2190 -- ECM-217D -- Adaptive heated oxygen sensor control, bank 2 -- Signal too low
P2190 -- ECM-21F0 -- Adaptive heated oxygen sensor control, bank 2 -- Faulty signal
P2191 -- ECM-210C -- Adaptive heated oxygen sensor control, bank 1 -- Signal too high
P2192 -- ECM-210D -- Adaptive heated oxygen sensor control, bank 1 -- Signal too low
P2193 -- ECM-211C -- Adaptive heated oxygen sensor control, bank 2 -- Signal too high
P2194 -- ECM-211D -- Adaptive heated oxygen sensor control, bank 2 -- Signal too low
P2195 -- ECM-24B0 -- Front heated oxygen sensor, bank 1 -- Faulty signal
P2196 -- ECM-24BB -- Front heated oxygen sensor, bank 1 -- Signal missing
P2197 -- ECM-25B0 -- Front heated oxygen sensor, bank 2 -- Faulty signal
P2198 -- ECM-25BB -- Front heated oxygen sensor, bank 2 -- Signal missing
P2227 -- ECM-1130 -- Atmospheric pressure sensor -- Faulty signal
P2227 -- ECM-113B -- Atmospheric pressure sensor -- Signal missing
P2227 -- ECM-113C -- Atmospheric pressure sensor -- Signal too high
P2227 -- ECM-113D -- Atmospheric pressure sensor -- Signal too low
P2228 -- ECM-112D -- Atmospheric pressure sensor -- Signal too low
P2229 -- ECM-112C -- Atmospheric pressure sensor -- Signal too high
P2231 -- ECM-243B -- Front heated oxygen sensor, bank 1 -- Signal missing
P2232 -- ECM-2220 -- Rear heated oxygen sensor, bank 1 -- Faulty signal
P2234 -- ECM-253B -- Front heated oxygen sensor, bank 2 -- Signal missing
P2235 -- ECM-2320 -- Rear heated oxygen sensor, bank 2 -- Faulty signal
P2237 -- ECM-247B -- Front heated oxygen sensor, bank 1 -- Signal missing
P2238 -- ECM-2470 -- Front heated oxygen sensor, bank 1 -- Faulty signal
P2239 -- ECM-247C -- Front heated oxygen sensor, bank 1 -- Signal too high
P2240 -- ECM-257B -- Front heated oxygen sensor, bank 2 -- Signal missing
P2241 -- ECM-2570 -- Front heated oxygen sensor, bank 2 -- Faulty signal
P2242 -- ECM-257C -- Front heated oxygen sensor, bank 2 -- Signal too high
P2243 -- ECM-249B -- Front heated oxygen sensor, bank 1 -- Signal missing
P2247 -- ECM-259B -- Front heated oxygen sensor, bank 2 -- Signal missing
P2251 -- ECM-24AB -- Front heated oxygen sensor, bank 1 -- Signal missing
P2254 -- ECM-25AB -- Front heated oxygen sensor, bank 2 -- Signal missing
P2281 -- ECM-640C -- Turbocharger (TC) control -- Signal too high
P2281 -- ECM-640D -- Turbocharger (TC) control -- Signal too low
P2300 -- ECM-360D -- Ignition coil cyl 1, signal -- Signal too low
P2301 -- ECM-360C -- Ignition coil cyl 1, signal -- Signal too high
P2303 -- ECM-361D -- Ignition coil cyl 2, signal -- Signal too low
P2304 -- ECM-361C -- Ignition coil cyl 2, signal -- Signal too high
P2306 -- ECM-362D -- Ignition coil cyl 3, signal -- Signal too low
P2307 -- ECM-362C -- Ignition coil cyl 3, signal -- Signal too high
P2309 -- ECM-363D -- Ignition coil cyl 4, signal -- Signal too low
P2310 -- ECM-363C -- Ignition coil cyl 4, signal -- Signal too high
P2312 -- ECM-364D -- Ignition coil cyl 5, signal -- Signal too low
P2313 -- ECM-364C -- Ignition coil cyl 5, signal -- Signal too high
P2315 -- ECM-365D -- Ignition coil cyl 6, signal -- Signal too low
P2316 -- ECM-365C -- Ignition coil cyl 6, signal -- Signal too high
P2400 -- ECM-433B -- Leakage diagnostic unit, pump -- Signal missing
P2401 -- ECM-433D -- Leakage diagnostic unit, pump -- Signal too low
P2402 -- ECM-433C -- Leakage diagnostic unit, pump -- Signal too high
P2404 -- ECM-4360 -- Leak diagnostic unit -- Faulty signal
P2405 -- ECM-436D -- Leak diagnostic unit -- Signal too low
P2406 -- ECM-436C -- Leak diagnostic unit -- Signal too high
P2407 -- ECM-436B -- Leak diagnostic unit - Signal missing
P240A -- ECM-431B -- Leakage diagnostic unit, preheating -- Signal missing
P240B -- ECM-431D -- Leakage diagnostic unit, preheating -- Signal too low
P240C -- ECM-431C -- Leakage diagnostic unit, preheating -- Signal too high
P2414 -- ECM-24C0 -- Front heated oxygen sensor, bank 1 -- Faulty signal
P2415 -- ECM-25C0 -- Front heated oxygen sensor, bank 2 -- Faulty signal
P2418 -- ECM-432B -- Leak diagnostic unit, valve -- Signal missing
P2419 -- ECM-432D -- Leak diagnostic unit, valve -- Signal too low
P2420 -- ECM-432C -- Leak diagnostic unit, valve -- Signal too high
P250B -- ECM-5500 -- Oil level -- Faulty signal
P250C -- ECM-550D -- Oil level -- Signal too low
P2510 -- ECM-8210 -- System relay -- Faulty signal
P2511 -- ECM-821B -- System relay -- Signal missing
P2626 -- ECM-246B -- Front heated oxygen sensor, bank 1 -- Signal missing
P2629 -- ECM-256B -- Front heated oxygen sensor, bank 2 -- Signal missing
U0001 -- ECM-A130 -- Communication control module -- Signal missing
U0002 -- ECM-E000 -- Communication control module -- Internal fault
U0073 -- ECM-E003 -- Configuration error -- Faulty signal
U0103 -- ECM-7300 -- Gear-shift position sensor -- Faulty signal
U0167 -- ECM-710B -- Communication Immobilizer -- Signal missing
U0401 -- ECM-A020 -- Configuration error -- Signal missing
U0426 -- ECM-7100 -- Communication Immobilizer -- Faulty signal

108 Comments

  • Avatar
   Cooper Waddy
   Mar 20, 2020

   Thanks for letting me know about these amazing techniques. I always get my hands or nails damaged by playing them. But I believe that these essay writing services reviews will be really helpful to become a good player. Some secret of this game is also shared with all. Now, one can easily win many games.

   • Avatar
    Nov 29, 2022

INSTALACJA I MONTAŻ TELEWIZJI CYFROWEJ

montaż anten satelitarnych
(Błonie, Konstancin, Mińsk Mazowiecki, Łomianki, Raszyn, Sulejówek, Pruszków, Komorów, Warszawa, Wołomin, Babice, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Marki, Zielonka, Płochocin, Piastów, Otwock, Legionowo, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna)

ANTENY MONTAŻ WARSZAWA

Przygotowując się do montażu instalacji telewizyjnej należy przygotować nawet najprostszy projekt okablowania domu, trzeba określić miejsce montażu anteny satelitarnej i naziemnej oraz gdzie umieścimy gniazdka antenowe w pokojach oraz centralną skrzynkę rozdzielczą. Jeśli zdecydujemy się na internet światłowodowy musimy nanieść na projekt okablowanie strukturalne do internetu i sieci lokalnej oraz miejsca instalacji routerów bezprzewodowych. Kupując kabel koncentryczny decydujmy się na długie rolki tak aby potem go nie sztukować co może pogorszyć jakość sygnału cyfrowego a co za tym idzie mogą pojawić się zakłócenia w odbiorze kanałów telewizyjnych.

Ilość głosów: 106 | Ocena: 4.8

Home > Blog > Anteny montaż Warszawa

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code